Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met een ontwerpplan of ontwerpbesluit van de gemeente, kunt u uw mening geven. Deze mening heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze opsturen of mondeling doorgeven aan de gemeente.

U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als uw buurman bouwplannen heeft en u het daar niet mee eens bent. Of misschien bent u het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente.

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing. Een ingediende zienswijze wordt altijd beantwoord. U krijgt hierover bericht nadat het besluit genomen is. 

Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt niet ontvankelijk verklaard. Als uw zienswijze niet-ontvankelijk is verklaard, (deels) is afgewezen of niet naar tevredenheid is meegenomen, kunt u bezwaar maken of in beroep gaan, afhankelijk van welk besluit voorligt. Daarover staat meer in de beantwoording die u krijgt.

De voorwaarden om een zienswijze in te dienen zijn:

  • Het is een zienswijze over ontwerpbesluiten of ontwerpplannen.
  • U dient uw zienswijze in binnen 6 weken na publicatie van het besluit of plan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U kunt uw zienswijze mondeling, per e-mail of brief doorgeven. De zienswijze dient gericht te zijn aan het bestuursorgaan dat het voorgenomen besluit heeft genomen, dus het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.

Mondeling

Maak voor een mondelinge zienswijze een afspraak met de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000, zij zullen u dan met een medewerker doorverbinden.

Per e-mail of brief

Mail uw zienswijze naar gemeente@noordwijk.nl of stuur een brief naar gemeente Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

  • uw naam en adres;
  • bij voorkeur uw telefoonnummer;
  • het plan of besluit waar u het niet mee eens bent, stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee of schrijf het dossiernummer op;
  • waarom u het niet eens bent met het ontwerp of besluit;
  • de datum waarop u de zienswijze schrijft;
  • uw handtekening (in geval van een e-mail een digitale handtekening of een ingescande en ondertekende zienswijze);
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening als u namens iemand anders een zienswijze indient.